Onderwijs

Het onderwijs

Het Hervormd Lyceum West is een dynamische middelbare school met een goede Gymnasium-, VWO-, HAVO- en MAVO-opleiding. Voor het VWO en de HAVO geldt tevens de keuzemogelijkheid voor Tweetalig Onderwijs. De school biedt een duidelijke onderwijsstructuur en een intensief begeleidingssysteem van mentoren/coaches met veel individuele aandacht voor de leerling. Het is een kleinschalige school waar leerlingen en docenten elkaar kennen. Een goed leerklimaat en een fijne sfeer zijn kenmerken van het HLW. Kernwaarden voor het HLW zijn participatie, emancipatie en ambitie.

Alle leerlingen werken aan het behalen van het hoogst mogelijke diploma. Leerlingen met bijvoorbeeld een MAVO-advies worden ondersteund in het behalen van het HAVO-diploma en leerlingen met een HAVO-advies worden ondersteund in het behalen van het VWO-diploma. Maar nog belangrijker: alle leerlingen worden opgeleid tot wereldburgers. Het HLW wil de kweekvijver van Nieuwe Amsterdammers zijn.

Onder de naam ‘Hallo Wereld’ heeft het HLW een profiel opgesteld waarin leerlingen het lot in eigen hand kunnen nemen en in aanraking komen met verschillende disciplines. De school biedt een samenhangend pakket van diverse activiteiten aan die leerlingen nog beter in hun kracht zetten. Binnen het HLW is de pedagogische driehoek, ouder, leerling en school belangrijk. Ouders willen we uitdrukkelijk betrekken bij de school, zodat ze goed weten hoe ze hun zoon of dochter kunnen ondersteunen.

60 minuten rooster 

Het Hervormd Lyceum West heeft een 

60-minutenrooster met de volgende lestijden:

Lestijden & pauzes

08:3009:30   1e uur
09:3010:30   2e uur
10:3010:55   pauze
10:5511:55   3e uur
11:5512:55   4e uur
12:5513:25   pauze
13:2514:25   5e uur
14:2515:25   6e uur
15:2516:25   7e uur

Op dagen met bijzondere activiteiten, zoals een studie- of vergadermiddag, hanteert de school een verkort lesrooster waardoor alle lessen doorgang kunnen hebben. In het verkort lesrooster duren de lessen 45 minuten. De leerlingen worden tijdig op de hoogte gesteld over de data waarop het verkort lesrooster van toepassing is.

Verkort rooster

08:3009:151e uur
09:1510:00   2e uur
10:0010:453e uur
10:4511:15        pauze
11:1512:004e uur
12:0012:455e uur
12:4513:306e uur
13:3014:157e uur

Rekenen op het HLW

Het vak rekenen is op het ogenblik opgenomen in de zak-slaag regeling van alle afdelingen. Voor alle afdelingen geldt dat ze het examen op niveau (MAVO 2F en HAVO en VWO 3F) gemaakt moeten hebben. Hoe dit vak in de toekomst getoetst zal worden en wat de positie van de zak/slaagregeling is, wordt op een later moment duidelijk.

In de brugklas krijgen alle leerlingen een code voor het programma Studyflow en via de lessen wiskunde is er aandacht voor het vak rekenen, er zijn geen aparte lessen. Ook alle leerlingen van de tweede klas en de leerlingen van de voorexamenklassen hebben een inlogcode voor Studyflow. In de tweede klas hebben alle leerlingen van MAVO en HAVO een half lesuur rekenen op jaarbasis. Vervolgens hebben alle leerlingen van MAVO, HAVO en VWO in de voorexamen klas ook weer een half lesuur rekenen op jaarbasis. Dit half jaar waar rekenen wordt gegeven wordt afgesloten met het rekenexamen. Voor leerlingen die het examen in de voorexamenklas niet halen of een cijfer halen waar ze niet tevreden mee zijn, is er de mogelijkheid om in de examenklas één of meerdere herkansingen te doen.

Taalbeleid op het HLW

Bij de instroom van de brugklassers in het eerste leerjaar hebben sommige leerlingen een taalachterstand. Daarom is er op school veel aandacht voor taal. De taalontwikkeling van de leerlingen wordt gemonitord door de genormeerde toetsen van Diataal.

Om taalachterstanden weg te werken worden de volgende middelen ingezet:

  • De docenten Nederlands en mentoren ontvangen een rapportage op klas- en leerlingenniveau waarin het niveau van de taalbeheersing wordt weergegeven.
  • In de onderbouw krijgen de leerlingen met taalachterstanden extra ondersteuning in steunlessen op het gebied van begrijpend lezen, woordenschat en spelling.
  • Docenten Nederlands en mentoren werken met actuele teksten van Nieuwsbegrip aan tekstbegrip en woordenschatontwikkeling naast het gewone curriculum.
  • Alle leerlingen in de onderbouw hebben thuis toegang tot NieuwsbegripXL en maken wekelijks een opdracht.
  • Leesbevordering door het project ‘Boek in de tas’ tijdens opvanguren
  • Ondersteuning tekstbegrip in de bovenbouw

Alle middelen zijn erop gericht om naast het wegwerken van taalachterstanden de taalvaardigheid van de leerlingen te vergroten, niet alleen bij de lessen Nederlands maar ook bij de andere vakken, in samenwerking met de vakdocenten.

Informatie- en communicatietechnologie (ICT)

Op het terrein van ICT heeft het Hervormd Lyceum West in de loop der jaren vele voorzieningen getroffen. Zo is er een elektronische leeromgeving die het aanbieden van (extra) leerstof en het maken van huiswerk faciliteert. Er zijn drie computerlokalen. Daarnaast is elk klaslokaal uitgerust met een vaste computer en een beamer. Hierdoor kunnen docenten eigen leerstof aan de les toevoegen of lesstof van internet en televisieprogramma’s aanwenden. Zo brengen zij meer variatie aan in de lessen en wordt het onderwijs aantrekkelijker gemaakt. Ook worden in een toenemend aantal lokalen smartboards geplaatst. Het gehele schoolgebouw is voorzien van WiFi.

Het HLW werkt met Magister. Dit is een online applicatie, die zowel voor de leerlingenadministratie als de elektronische leeromgeving wordt gebruikt. Ouders en leerlingen krijgen een inlogcode en wachtwoord toegekend, waarmee zij via het internet onder andere hun behaalde cijfers, verzuim, rooster en huiswerk kunnen inzien.

Brugklassen

Het HLW kent een eenjarige brugperiode met verschillende soorten brugklassen. De brugklassen zijn op niveau ingedeeld. Er zijn MAVO-, HAVO- en VWO-klassen, maar ook MAVO/HAVO- en HAVO/VWO-klassen. Er is dus sprake van een zekere ‘voorstroming’. Bij de samenstelling van de klassen worden leerlingen met vergelijkbare basisschooladviezen zoveel mogelijk bij elkaar geplaatst. Daarnaast streven wij er naar leerlingen afkomstig van dezelfde basisschool in eenzelfde klas in te delen. Aan het einde van de brugklasperiode worden leerlingen op basis van prestaties bevorderd op dezelfde afdeling, of er vindt op- of afstroom naar een hogere of lagere afdeling plaats.

Hallo Wereld 

Na de lessen, vanaf 14.30 uur, zijn er de Hallo Wereld-activiteiten voor klas één en twee. Dit zijn activiteiten waarbij leerlingen de wereld om zich heen verkennen. Zij mogen kiezen uit een ruime hoeveelheid activiteiten, van schaken tot journalistiek, van een programma met het Tropenmuseum tot weetjes over de Sloterplas. Deze verbreding van hun kennis is verplicht en maakt onderdeel uit van het empowermentprogramma van het HLW.

Het Hallo Wereldprogramma voor de bovenbouwleerlingen bestaat voor een groot deel uit de zgn. “loopbaanoriëntatie”. Activiteiten als sollicitatietraining, carrièrecoach, technologieroute, Pre University College maken daar deel van uit.

Tweetalig Onderwijs op het HLW

Vanaf schooljaar 2017/2018 heeft het HLW een vernieuwde start met het TTO gemaakt. Dit keer zowel voor Havo- als voor Vwo-leerlingen. Een tweetalige opleiding is meer dan een gewone Havo- of Vwo-opleiding. Het belangrijkste verschil is dat er niet alleen Engels gesproken wordt bij het vak Engels, maar dat een groot deel van de andere vakken óók in de Engelse taal wordt gegeven. In klas één tot en met drie zijn dat: Visual Arts, Biology, Chemistry, Physics, European & International Orientation (EIO), Geography, History, Mathematics, Economics, Science, Technology en Physical Education. Naast de lessen zijn er ook allerlei internationale activiteiten om te zorgen dat de leerlingen opgroeien tot wereldburgers.

De keuze voor tweetalig onderwijs is een keuze voor de toekomst! Veel Hbo-instellingen en universiteiten geven colleges in het Engels en hebben ook Engelstalige studieboeken. De voorsprong voor TTO leerlingen is hierbij duidelijk. Verder heft een tto-leerling ook makkelijker toegang tot internationale opleidingen en tot de internationale arbeidsmarkt!

De leerling die voor tweetalig kiest wil ook net iets meer. De leerling moet van een extra uitdaging houden en moet ook geïnteresseerd zijn  in meer internationale thema’s.

Mocht er bij de leerling twijfel bestaan of TTO een juiste keuze is, dan kan de leerling voor aanmelding een gesprek aanvragen met de TTO-coördinator. Daarnaast is een positief advies voor TTO vanuit de basisschool gewenst.

Extra Leerlingenbegeleiding

Het HLW biedt extra ondersteuning voor bepaalde, zoals wiskunde, Engels, Frans en spelling. De vakdocenten verwijzen de leerlingen door die op grond van hun resultaten in aanmerking komen voor deze steunlessen. Met deze extra ondersteuning is het mogelijk dat leerlingen echt het beste uit zichzelf halen en op hun hoogst mogelijke niveau kunnen presteren. In deze tijd kunnen de leerlingen ook persoonlijke gesprekken voeren met hun mentor. Voor kinderen die er baat bij hebben niet thuis, maar op school hun huiswerk te maken is er vier dagen in de week een huiswerkklas.

Activiteiten in en buiten de les

Op Het Hervormd Lyceum West vallen de meeste (buiten)lesactiviteiten onder de noemer Hallo Wereld. Hierbij is te denken aan keuzelessen in het eerste en tweede jaar, excursies en reizen. In de bovenbouw staan veel Hallo Wereld-activiteiten in het van “Loopbaanoriëntatie”.

Voor enkele activiteiten worden kosten in rekening gebracht (bijv. Walibi in klas twee).

Onderwijsniveaus

VWO (Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs)

Het VWO op het HLW bestaat uit het Atheneum en het Gymnasium.

Brugklas
In de brugklas worden de volgende vakken gegeven: Nederlands, Frans, Engels, geschiedenis, aardrijkskunde, wiskunde, biologie, godsdienst, lichamelijke opvoeding, beeldende vorming, drama, techniek, klassieke vorming (voor de potentiële Gymnasium leerlingen) en Hallo Wereldlessen.

2 VWO
De vakken uit de brugklas minus biologie, aangevuld met Duits en natuurkunde/scheikunde (ns). Indien een leerling voor het Gymnasium heeft gekozen dan volgt deze leerling ook Grieks en Latijn.

3 VWO
In de derde klas worden natuurkunde en scheikunde als aparte vakken gedoceerd. Het vak economie wordt voor het eerst in dit leerjaar aangeboden en biologie keert weer terug. In de derde klas wordt door de decaan keuzebegeleiding gegeven en doen de leerlingen een beroepskeuzetest. Aan het eind van het schooljaar kiezen de leerlingen een profiel. Ook ouders worden bij deze keuze betrokken. Het profiel bepaalt het vakkenpakket van de leerling in de bovenbouwklassen. Hoe die profielkeuze is ingericht, leest u in de paragraaf over de profielen van HAVO en VWO.

4 VWO
In de 4 VWO is het schooljaar verdeeld in vier periodes. Iedere periode wordt afgesloten met een toetsweek. De vier toetscijfers bepalen voor een belangrijk deel het rapportcijfer. Daarnaast zijn er gedurende de periode voortgangstoetsen, werkstukken, presentaties en practica. In 4 VWO wordt voor sommige vakken ook al gewerkt aan het examendossier.

5 VWO
Evenals in klas 4 VWO wordt in 5 VWO het schooljaar ingedeeld in vier periodes. Net als in 4 VWO is er aan het einde een toetsweek. De cijfers die tijdens deze week worden behaald, bepalen voor een belangrijk deel het rapportcijfer. Daarnaast zijn er gedurende de periode voortgangstoetsen, werkstukken, presentaties en practica. In de vooreindexamenklas wordt ook al gewerkt aan het examendossier. Gemotiveerde en getalenteerde leerlingen kunnen in 5 VWO deelnemen aan het project “Giving Back”, een project waarbij ze gekoppeld worden aan een mentor uit het bedrijfsleven en overheidsinstanties.

Voor gemotiveerde leerlingen is er tevens een uitgebreid oriëntatieprogramma via het “Pre University College”. In samenwerking met de Vrije Universiteit in Amsterdam is er een divers programma opgezet om leerlingen voor te bereiden op hun universitaire vervolgstudie.

Voor 2 tot en met 5 VWO geldt dat voor de leerlingen van wie de inzet onvoldoende is het HLW een aantal uren op school studeren verplicht stelt. Ook wordt er in deze klassen indien nodig gebruik gemaakt van bijles op maat.

6 VWO: examenklas
De 6e klas staat geheel in het teken van het examen. De eerste drie maande is 6 VWO naast de reguliere lessen bezig met het afronden van het profielwerkstuk. Voorts wordt er voor leerlingen die dat nodig hebben ondersteuning geboden in de vorm van bijles op maat en begeleid studeren op school. Daarnaast worden er in de laatste weken voor het eindexamen extra examentrainingen gegeven.

Het Gymnasium

Leerlingen die met een VWO-advies van de basisschool zijn gekomen, krijgen in de brugklas het vak klassieke vorming, een eerste kennismaking met de wereld van de Grieken en Romeinen. Zo kunnen zij kijken of zij geschikt zijn voor het Gymnasium. Als dat zo is, krijgen zij in de tweede en derde klas Grieks en Latijn. Naast de taal komt hierbij ook de cultuur veelvuldig aan bod.

Bovendien staat er een korte reis naar het buitenland op het programma, waarbij het Internationaliseringsproject een belangrijke rol speelt. Leerlingen die goed zijn in Grieks en Latijn en het onderste uit de kan willen halen, volgen ook in de bovenbouw deze vakken.

Binnen de Gymnasium-opleiding zijn alle profielen mogelijk. In de bovenbouw maken de Gymnasiasten een reis in het teken van de Klassieke Oudheid. Het laatste schooljaar staat geheel in het teken van het eindexamen en wordt afgesloten met een Gymnasium-diploma.


HAVO (Hoger Algemeen Voortgezet Onderwijs)

Op de HAVO-afdeling wordt met een specifiek op de HAVO leerlingen toegesneden didactische en pedagogische aanpak gewerkt. Deze wordt gekenmerkt door veel structuur en diverse projecten gericht op de ontwikkeling van sociale vaardigheden en kennismaking met de maatschappij. De projecten waaraan wij de afgelopen jaren hebben gewerkt, leverden vaak verrassende resultaten op. De leerlingen ontdekten hun onvermoede talenten. Het werken in teamverband wordt gestimuleerd en voor de leerling is het vaak een ‘eye-opener’ om eens aan de slag te gaan met mensen van buiten de school (ontwerpers, journalisten,
managers enz.).

Vakken in de brugklas
In de brugklas worden de volgende vakken gegeven: Nederlands, Frans, Engels, geschiedenis, aardrijkskunde, wiskunde, biologie/verzorging, godsdienst, lichamelijke opvoeding, beeldende vorming, muziek, drama, techniek en Hallo Wereld lessen.

2 HAVO
De vakken uit de brugklas worden aangevuld met Duits en natuurkunde/scheikunde (ns).

3 HAVO
In 3 HAVO staat een speciale projectweek op het programma. Tijdens deze week houden de leerlingen zich onder andere bezig met bijvoorbeeld het herinrichten en aantrekkelijk maken van een stadswijk. Aan deze projectweek wordt meegewerkt door de afdeling Economie van Hogeschool Inholland, Arcam (architectuurcentrum) en ondernemers. Tijdens deze week bezoeken 3H en 3V het Ruhrgebied in Duitsland als goed voorbeeld van gebiedsontwikkeling.

In de derde klas worden economie, natuurkunde en scheikunde als aparte vakken gedoceerd. In dit leerjaar geeft de decaan keuzebegeleidingslessen en doen de leerlingen een beroepskeuzetest. Aan het eind van het schooljaar kiezen de leerlingen een profiel. Vanzelfsprekend worden ouders ook bij deze keuze betrokken. Het profiel bepaalt het vakkenpakket van de leerling in de bovenbouwklassen. Hoe die profielkeuze is ingericht, leest u in de paragraaf over de profielen van HAVO en VWO.

4 HAVO
In de vierde klas is het schooljaar verdeeld in vier periodes. Elke periode wordt afgesloten met een toetsweek. De vier eindtoetsen bepalen voor een belangrijk deel het eindcijfer. Daarnaast zijn er gedurende de periode voortgangstoetsen, werkstukken, presentaties en practica. In de vooreindexamenklas wordt ook al gewerkt aan het examendossier. Gedurende het vierde jaar worden diverse activiteiten uitgevoerd die gericht zijn op loopbaanoriëntatie en het gekozen profiel. Gemotiveerde en getalenteerde leerlingen kunnen in dit jaar en het examenjaar deelnemen aan het project “Giving Back”, een project waarbij ze gekoppeld worden aan een mentor uit het bedrijfsleven.

5 HAVO (Examenklas)
Naast de reguliere lessen is er ook de zogenaamde verlengde dagschool, waarin de leerlingen die dat nodig hebben onder begeleiding kunnen werken aan de voorbereiding van het eindexamen. Daarnaast worden er in de laatste weken voor het eindexamen extra examentrainingen gegeven.

Na 5 HAVO
Met het HAVO-diploma is binnen de school de overstap mogelijk naar 5 VWO.

De profielen van HAVO en VWO

In de derde klassen van HAVO en VWO kiezen de leerlingen voor één van de vier profielen. Deze keuze is bepalend voor hun verdere toekomst.

Cultuur & maatschappij (C&M)

Dit profiel is bedoeld voor mensen die willen doorstromen naar vervolgstudies als sociale wetenschappen, geschiedenis, recht, taal en cultuur. Gedacht kan worden aan beroepen als uitgever, beleidsmedewerker bij de overheid, docent, cursusontwikkelaar, archeoloog, musicoloog, historicus, (ortho-) pedagoog, bibliothecaris, informatieanalist, sociaal juridisch hulpverlener, evenementenorganisator, hotelmanager en advocaat.

Economie & maatschappij (E&M)

Dit profiel kan worden gekenschetst als ‘de weg naar het zakenleven’. Mensen die dit profiel kiezen zullen meestal terechtkomen in banen die iets te maken hebben met economie, arbeid, recht en veiligheid. Gedacht kan worden aan beroepen als functies bij een bank, (juridisch) beleidsmedewerker bij de overheid, commercieel medewerker, marketing manager, directeur, belastingadviseur, organisatieadviseur en human resourcemanager.

Natuur & Gezondheid (N&G)

Dit profiel bereidt voor op studierichtingen die met gezondheidszorg en milieu te maken hebben zoals geneeskunde, farmacie, (medische) biologie en milieukunde. Bij concrete beroepen kan gedacht worden aan apotheker, huisarts, bodemkundige, landbouwconsulent, microbioloog, tandarts, verloskundige, fysiotherapeut en laborant.

Natuur & Techniek (N&T)

Het profiel Natuur & Techniek is een exact profiel dat voorbereidt op technische studierichtingen. Beroepen waaraan gedacht kan worden zijn architect, chemicus, docent natuurkunde, meteoroloog, bouwkundige, IT-specialist, ergonomisch designer en ingenieur.

MAVO (Middelbaar Algemeen Voorgezet Onderwijs)

Het HLW heeft een VMBO-afdeling die uitsluitend bestaat uit VMBO-T. We noemen deze afdeling de MAVO. De MAVO is een opleiding op het HLW die ervoor zorgt dat je na 4 jaar goed voorbereid het MBO kunt instromen. Doorstromen naar de HAVO is ook een mogelijkheid.

Brugklas
In de brugklas worden de volgende vakken gegeven: Nederlands, Frans, Engels, geschiedenis, aardrijkskunde, wiskunde, biologie/verzorging, godsdienst, lichamelijke opvoeding, beeldende vorming, drama, techniek en Hallo Wereldlessen.

2 MAVO
Bovenop de brugklasvakken komen er in 2 MAVO twee vakken bij, te weten: Duits en natuurkunde/scheikunde (ns). Aan het einde van de tweede klas moeten de leerlingen één taal kiezen uit Frans en Duits en drie vakken uit vijf keuzevakken, te weten: aardrijkskunde, geschiedenis, nask1 (natuurkunde), nask2 (scheikunde) en biologie. De leerlingen worden bij deze keuze begeleid door de decaan en de mentoren. Daarbij wordt onder meer gebruik gemaakt van de digitale keuzemethode Qompas.

3 MAVO
In 3 MAVO volg je ook een aantal verplichte niet-examenvakken. Dit zijn: godsdienst, lichamelijke opvoeding en beeldende vorming en tekenen (BTE) en culturele vorming (KV1). Aan het einde van 3 MAVO maken de leerlingen een definitieve keuze voor de vakken waar ze examen in gaan doen. Nederlands en Engels zijn altijd verplicht. De andere vakken hangen af van de sectorkeuze.

4 MAVO
In 4 MAVO, de eindexamenklas, heeft elke leerling een sector gekozen. Deze sector bepaalt voor een groot deel het vakkenpakket voor de 4e klas en bij iedere sector hoort een bepaald pakket. Het vak maatschappijleer neemt een speciale plaats in. Het is een verplicht schoolexamenvak voor alle leerlingen wat vóór het centraal eindexamen wordt afgesloten. Daarnaast blijft lichamelijke opvoeding voor elke leerling een verplicht vak.

Na 4 MAVO
Na het behalen van het MAVO-diploma is binnen de school de overstap mogelijk naar 4 HAVO. Het vakkenpakket moet dan wel aansluiten bij één van de vier profielen op de HAVO. Het gemiddelde cijfer moet een 6,8 zijn. Daarnaast wordt er een intakegesprek gehouden met de teamleider en decaan van de HAVO. Veel geslaagde leerlingen gaan naar het Middelbaar Beroeps Onderwijs (MBO). De meeste opleidingen zijn ondergebracht in een ROC. (Regionaal Opleidings Centrum). De decaan heeft een volledig overzicht van alle MBO-opleidingen en kent de toelatingseisen.

De MAVO-sectoren

  • Techniek
  • Zorg en Welzijn
  • Economie
  • Groen en Duurzaamheid


Vakkenpakketten in de MAVO

Vier vakken verplicht: Nederlands, Engels, lichamelijke opvoeding en maatschappijleer.

Twee vakken per sector gericht op het MBO:

Een leerling doet in totaal zes vakken examen. Naast deze examenvakken leggen de leerlingen voor de vakken maatschappijleer en lichamelijke opvoeding een schoolexamen af.

In het examenjaar staan extra studie-uren per week ingeroosterd, waarin de leerlingen die dat nodig hebben, onder begeleiding kunnen werken aan de voorbereiding van het eindexamen. Daarnaast worden er in de laatste weken voor het eindexamen extra examentrainingen gegeven.

Overgangsrichtlijnen

Vier keer per jaar ontvangen de leerlingen een rapport. Aan het eind van het schooljaar wordt beslist over de overgang naar het volgende leerjaar. De docenten nemen gezamenlijk een besluit over de bevordering in een rapportvergadering. Dit besluit wordt genomen op grond van de overgangsrichtlijnen.

Per leerjaar zijn overgangsrichtlijnen vastgesteld die op de website van de school kunnen worden ingezien. De overgangsrichtlijnen gaan uit van ‘minpunten’ en ‘compensatie’, waarbij de vakken Nederlands, Engels en Wiskunde een aparte positie innemen. Een 3 telt voor drie minpunten, een 4 voor twee minpunten en een 5 voor één minpunt. Het cijfer 7 geldt als één compensatiepunt, terwijl een 8 twee compensatiepunten oplevert, een 9 drie en een 10 vier.

De leerlingen van de derde klassen kiezen een sector (MAVO) of een profiel (HAVO en VWO). Bij de bepaling van de overgang voor deze klassen wordt vanzelfsprekend gekeken naar het profiel of de sector die de leerling kiest in relatie tot de behaalde cijfers.

Op grond van het cijferbeeld kan een leerling overgaan of doubleren maar ook een bespreekgeval zijn. In het laatste geval nemen de docenten een besluit na een bespreking.

Voorts geldt: In principe blijft een leerling niet zitten in het eerste jaar. Doubleren is alleen bij zwaarwegende motieven toegestaan.

Twee keer doubleren in dezelfde klas of in twee achtereenvolgende leerjaren van dezelfde afdeling is niet toegestaan.

Voor de concrete overgangsrichtlijnen verwijzen we naar onze website.

Lessentabel Brugklas

VakMMHHVTTO
AK1,51,51,51,5
BIV1,751,751,751,75
BV22 2 2
CKV
DU
DRA1 1 1 1
EC
EN2 2 2 2
FA2 2 2 2
GO1 1 1 1
GR
GS1,51,51,51,5
IN
KV 0,50,5
KV1
LA
LO22 2 2
MA
M&O
NA
NE3 3 3 3
NS
RE
SK
SL2 2 2 2
TC1 1 1 1
TE/BTE
WI3 3 3 3
WIA/C