Voorwoord

Welkom op het Hervormd Lyceum West

Voor u ligt de schoolgids 2018 – 2019 van het Hervormd Lyceum West (HLW). In deze gids staat allerlei informatie over onze school, zoals de visie van de school, de inrichting van het onderwijs, de organisatie, de leerlingenbegeleiding en andere, vaak praktische schoolzaken. De meest belangrijke informatie uit de schoolgids wordt in de vorm van de “bewaarkaart” aan alle leerlingen verstrekt. Hierop staan de contactgegevens, schoolregels, lestijden en schoolvakanties. De bewaarkaart is eveneens op onze website te vinden.

Het aantal leerlingen op ons lyceum bedraagt momenteel 960, verdeeld over de opleidingen VWO (Gymnasium, Atheneum), HAVO en MAVO. Voor VWO en HAVO is er de keuzemogelijkheid voor Tweetalig Onderwijs.

Het HLW heeft een helder en onderscheidend onderwijsprofiel. Dit profiel bestaat uit drie componenten, het reguliere lesgedeelte, waarin de leerlingen uiteindelijk voor hun examen worden opgeleid, het begeleidingsgedeelte, waarbij de leerlingen extra steun op maat krijgen en het Hallo Wereldgedeelte. Het Hallo Wereldgedeelte staat in het teken van uitdagend onderwijs en talentontwikkeling. Alle leerlingen nemen deel aan dit zogenaamde “empowerment-programma”, een samenhangend programma waarmee we onze leerlingen extra in hun kracht zetten. Het gaat hier over oriëntatie op jezelf, de wereld en het vervolg (de voorbereiding van wat de leerling gaat studeren of doen na het HLW).

In het onderwijsconcept van het HLW staat het verleggen van grenzen centraal. De school biedt leerlingen de kans een zo hoog mogelijk diploma te behalen. We staan dan ook bekend als een zogenaamde “opstroomschool”. Dit wordt mogelijk gemaakt door een duidelijke structuur, goede lessen en een intensieve leerlingenbegeleiding. Leerlingen die extra hulp nodig hebben, ontvangen steunlessen en huiswerkbegeleiding. Er is veel persoonlijke aandacht voor leerlingen en de resultaten die zij behalen. Op onze school heerst een veilige en plezierige sfeer. De onderlinge relaties tussen medewerkers en leerlingen zijn warm, begripvol en waar nodig streng. De leerlingen worden aangezet tot verdraagzaamheid, wederzijds respect en goede omgangsvorm, zodat ze ondanks onderlinge verschillen in harmonie samen leren en samen werken.

De schoolleiding van het HLW is trots op de goede resultaten die docenten, medewerkers en leerlingen door hun gezamenlijke inspanning bereiken. Circa de helft van de leerlingen verlaat onze school met een diploma op hoger niveau dan het oorspronkelijke advies van de basisschool.

Dit resultaat kunnen we alleen realiseren indien u, als ouder, een bijdrage levert en uw kind zoveel mogelijk begeleidt bij de schoolloopbaan. We verwachten dan ook dat u op de ouderavonden en op de ouderspreekuren komt. U bent ook welkom als lid van de ouderraad of de medezeggenschapsraad.

Tot slot wens ik u en uw zoon en/ of dochter een heel fijn en succesvol schooljaar toe.

J.J. van Dokkum
rector